Serveis

El tractament de les aigües residuals és un procés complex que avarca diferents àmbits. A Aigües de la Costa Brava iniciem el procés recollint les aigües de les xarxes dels diferents municipis i les traslladem a les estacions depuradores mitjançant una extensa xarxa de col·lectors i estacions de bombament.

Un cop depurades les tornem al medi natural mitjançant un conjunt d'emissaris submarins o després de sotmetre-la a un tractament terciari per millorar la qualitat i desinfectar-la, fent-la apta per a nous usos com el reg o la recàrrega d'aqüífers.

Els fangs obtinguts durant el procés de depuració són valoritzats mitjançant un procés de digestió o compostatge que els fan útils per ser utilitzats en agricultura o jardineria.