Protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A. Fa referència a les dades que tracta en compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A. (en endavant EMACBSA), amb CIF A17894585 i domicili a la Plaça Josep Pla, 4 , 3r 1a de Girona (CP 17001) tel. 972 37 19 31, adreça electrònica oficinacentral@aiguescb.com, www.aiguescb.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2446.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades d’EMACBSA, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la Plaça Josep Pla, 4, 3r 1a de Girona (CP 17001), o bé a l’adreça electrònica dpo.es@suez.com.

Amb quina finalitat tractem les dades?

A EMACBSA tractem les dades personals per a les següents finalitats:

Contacte

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

Atenció telefònica

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses es poden enregistrar advertint-ho prèviament a la persona amb qui ens comuniquem.

Selecció de personal

Recepció de currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Videovigilància

En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Usuaris de la nostra web

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L'ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l'accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Altres canals d’obtenció de dades

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics. En tots els casos, les dades es destinen només a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i tractament.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos). És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae.

En compliment d'una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d'obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat, també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients, les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altre sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament, si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, S.A., a l’adreça postal Plaça Josep Pla, 4, 3r 1a, de Girona (CP 17001), mitjançant el formulari electrònic disponible a la pàgina web www.aiguescb.com o bé enviant un correu electrònic a oficinacentral@aiguescb.com indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a dpo.es@suez.com.

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?

El Tratamiento de los datos personales recogidos mediante dispositivos móviles o fijos para la toma de temperatura en estas instalaciones es responsabilidad de EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE LA COSTA BRAVA, S.A. (EMACBSA), con CIF A-17894585 y domicilio social en Girona, Plaça Josep Pla, 4, 3er 1a.

¿Qué datos se tratan?

Se tratará la temperatura corporal de los interesados. El empleado se tomará la temperatura a sí mismo, debiendo únicamente manifestar si supera los 37. 5º según el protocolo del que ha sido informado, debiendo ponerlo en conocimiento de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales.

¿Con qué finalidad se tratarán los datos personales?

Los datos de temperatura corporal serán tratados única y exclusivamente con la finalidad de no permitir el acceso a las instalaciones de EMACBSA a las personas que superen determinada temperatura, con el objetivo de proteger la seguridad y salud en el entorno laboral durante la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, siguiendo las indicaciones del Departamento de Seguridad y Salud Laboral de EMACBSA, contribuyendo asimismo a la contención de la enfermedad.

¿Durante cuánto tiempo se conservarán?

Los datos facilitados por el empleado serán conservados por el plazo necesario para realizar la comprobación necesaria, tras lo cual serán eliminados. Excepcionalmente, EMACBSA conservará una copia de los datos durante un plazo superior cuando en el mismo momento de registro se haya producido una reclamación del interesado con motivo de la denegación del acceso a la instalación o edificio. En este supuesto los datos se conservarán únicamente por el plazo de tiempo necesario para atender la reclamación o el ejercicio de las acciones que puedan derivarse. Posteriormente, los datos serán eliminados.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

La base legal para el tratamiento de los datos personales es i) dar cumplimiento a la obligación prevista en los artículos 14 y 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en virtud de los cuales la compañía ha de implantar todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y externos en sus instalaciones y edificios, y ii) la necesidad de proteger el interés vital del interesado o de otras personas físicas.

¿Qué medidas de seguridad se han implantado para proteger los datos personales?

EMACBSA ha implantado medidas para que únicamente los empleados se tomen a sí mismos la temperatura, sin implicaciones de terceros. Asimismo, ha implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para posteriormente, una vez comunique ese dato a PRL y RRHH garantizar su seguridad y evitar su destrucción, pérdida, acceso o alteración ilícitos. A la hora de determinar estas medidas, se han tenido en cuenta criterios como el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, el estado de la técnica y los riesgos existentes.

¿Comunica EMACBSA los datos personales a terceros?

Sólo se comunicarán los datos personales a terceros si es necesario para dar cumplimiento a obligaciones legales, como, por ejemplo, comunicaciones a las autoridades sanitarias en caso de que lo requieran.

¿Existen otras entidades que pueden tener acceso a sus datos personales?

La compañía dispone de varios proveedores que le asisten en la ejecución de diferentes tareas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales a los que se exige el estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos, mediante la suscripción del correspondiente contrato de encargado de tratamiento.

¿Cuáles son sus derechos en materia de protección de datos y cómo puede ejercitarlos?

La Ley le reconoce los siguientes derechos en materia de protección de datos:

Derecho Contenido
Acceso Podrá consultar qué datos personales tenemos.
Supresión Podrá solicitar que eliminemos sus datos personales.
Oposición Solicitar que no tratemos los datos personales para algunas finalidades concretas.
Limitación Podrá solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos personales, en determinadas circunstancias.
Autoridad de control En todo caso, como interesado, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente para la defensa de sus derechos, la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la página web www.aepd.es.

Para ejercitar tales derechos o para realizar una consulta o plantear dudas sobre el tratamiento de sus datos, basta con que envíe una comunicación al Delegado de Protección de EMACBSA bien por correo electrónico a la dirección dpo.es@suez.com o bien mediante correo postal a la dirección Plaça Josep Pla, 4, 3er 1a, en Girona, a la atención de la Delegada de Protección de Datos de EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE LA COSTA BRAVA, S.A. con la referencia "Protección de datos".