Reparació d’un tram de les canonades d’impulsió i de reposició d’aigües residuals al municipi de Llançà

EMACBSA ha realitzat, per encàrrec del Consorci d’Aigües de la Costa Brava, les feines de reparació d’un tram de 200 m de les canonades d’impulsió i de restitució d’aigua residual del municipi de Llançà. Les canonades tenen uns diàmetres de 500 i 710 mm i son de fibrociment i formigó respectivament. Els treballs es van iniciar a mitjans d’octubre de 2.020 i ja han estat finalitzats. Amb aquesta reparació s’aconsegueix evitar infiltracions al medi d’aquesta canonada.

La solució adoptada ha consistit en realitzar un encamisat amb resina mitjançant el mètode de la mànega contínua i reversió amb aigua sobre escalfada. Aquest sistema utilitza les canonades antigues com a encofrat, aconseguint renovar-les i recuperant les mateixes característiques de les canonades noves en els trams intervinguts.

Els beneficis d’aquest sistema emprat són els següents:

 • Permet restablir la capacitat estructural per suportar les càrregues externes i la pressió de servei inicials de les canonades. Aquesta capacitat estructural es deu al tèxtil que conforma la mànega i a la resina Poliester/ Vinilester, apta per conduccions d’aigua bruta amb o sense pressió.
 • Es millora la capacitat hidràulica de les canonades gràcies a una reducció del coeficient de rugositat.
 • Estanqueïtat de les canonades, eliminant infiltracions i penetracions d’arrels. La mànega no té juntes radials, per la qual cosa no hi ha possibles pèrdues a través de les juntes.
 • La instal·lació es realitza minimitzant l’afectació a l’entorn i en un temps d’execució mínim, així com una superfície d’ocupació mínima.
 • L’execució de la instal·lació no comporta un elevat consum energètic ni generació d’elevats nivells de soroll.

Aquesta obra ha seguit les següents fases:

Treballs previs
 • Execució de pous de registre als dos extrems dels trams que es rehabilitaran per a la realització de la inversió de la mànega.
 • Neteja dels trams de les conducció a rehabilitar i condicionament dels mateixos per tal de deixar-los a punt per la realització de l’encamisat
Treballs d’Encamisat
 • Inspecció de la conducció.
 • Execució de l’encamisat de la canonada existent amb mànega reversible sense que quedi cap junta al llarg de tota la longitud del tram rehabilitat. Cada una de les canonades disposa de 2 colzes de 45º separats entre ells aproximadament una longitud de 18 metres.
 • Instal·lació de juntes EPDM als extrems dels trams rehabilitats.
Treballs Finals
 • Execució de pous i arquetes necessàries.
 • Posada en marxa, proves d’estanqueïtat, inspecció TV.
 • Rehabilitació Torre EBAR Central.