EDAR Tossa de Mar

Dades sobre l'EDAR Tossa de Mar
Municipis assistits Tossa de Mar
Població prevista 20.830 habitants equivalents
Any posada en marxa 1980
Cabal disseny 5.000 m3 / dia
Cabal tractat 778.420 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic i tractament terciari
Destí efluent Mar Mediterrani
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada