EDAR Portbou

Dades sobre l'EDAR Portbou
Municipis assistits Portbou
Població prevista 15.200 habitants equivalents
Any posada en marxa 1974, remodelació instal·lacions 1997
Cabal disseny 4.500 m3 / dia
Cabal tractat 83.176 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic i tractament terciari
Destí efluent Mar Mediterrani
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada