EDAR El Port de la Selva

Dades sobre l'EDAR El Port de la Selva
Municipis assistits El Port de la Selva, La Selva de Mar
Població prevista 10.500 habitants equivalents
Any posada en marxa 1.973, remodelació instal·lacions 1.997
Cabal disseny 2.625 m3 / dia
Cabal tractat 240.623 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic i tractament terciari
Destí efluent Mar Mediterrani, Riera Romanyac
Destí fangs Compostatge

Localització

Aigua depurada