EDAR Blanes

Dades sobre l'EDAR Blanes
Municipis assistits Blanes
Població prevista 60.000 habitants equivalents
Any posada en marxa 1994
Cabal disseny 24.000 m3 / dia
Cabal tractat 3.404.280 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic amb eliminació de nitrogen i tractament terciari
Destí efluent Emissari submarí al mar Mediterrani
Destí fangs Agricultura i compostatge

Localització

Aigua depurada