Novetats

Per EMACBSA, gestionar de forma eficient el procés de depuració, promoure l’eficiència energètica i la reutilització tant de l’aigua regenerada com dels fangs i el compost produït són elements bàsics que refermen el nostre compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat.

EMACBSA té certificat el seu sistema de gestió de qualitat d’acord a la norma ISO 9001 i la gestió de la seguretat i salut en el treball d’acord a l’Standard OSHAS 18001.

El compromís d’EMACBSA amb la bona gestió de la qualitat i la seguretat i salut laboral, junt amb la nostra activitat relacionada directament amb el Medi Ambient, ha fet que l’any 2018 s’hagi implantat la norma ISO 14001 amb la previsió d’obtenir el certificat de gestió ambiental l’any 2019. Complementant aquesta nova certificació, EMACBSA també es troba en procés d’implantació de la norma ISO 50001 de gestió energètica. A més, l’any 2019 es realitzarà la migració de l’actual certificació OSHAS 18001 a la nova norma ISO 45001 de gestió de la seguretat i salut laboral.

Aquestes certificacions corroboren el nostre compromís amb la qualitat, la protecció del medi ambient i la seguretat en el treball.

L’any 2018, EMACBSA va depurar 30.673.540 m3 d’aigua residual. El 15 % del volum anual de l’aigua depurada ha estat tractat a les instal·lacions de tractament terciari i posteriorment subministrat als diferents usuaris com a aigua regenerada. Aquest volum que es produeix en funció de la demanda dels usuaris, ha estat de 4.516.954 m3. Els principals usos de l’aigua regenerada han estat els següents: 47,3% ús de reg agrícola, 22,8 % ús ambiental (aportació a rius i rieres), 26 % ús recreatiu (camps de golf i pitch&putt ), 3,7 % ús urbà (reg de jardins municipals) i 0,2 % ús intern a les EDARs.

Un altre aspecte important en la preservació del medi ambient és la gestió que fa EMACBSA dels fangs produïts. A la planta de Compostatge de Blanes s’ha compostat el 37% dels fangs produïts, generant un producte fertilitzant que ha estat utilitzat per empreses de jardineria de la zona.

Finalment, indicar que EMACBSA gestiona una planta de cogeneració instal·lada a l’EDAR de Blanes. Amb el biogàs produït al digestor anaerobi d’aquesta EDAR, l’any 2018 s’han generat 109.250 kWh. Aquesta energia ha estat consumida a la mateixa instal·lació reduint el consum energètic de xarxa. L’any 2019 aquesta producció es veurà incrementada notablement donat que s’està construint una nova planta de cogeneració a l’EDAR de Lloret de Mar.

Els objectius de millora continua d’EMACBSA de l’any 2019 estan relacionats amb la millora de la eficiència energètica, la millora de la biodiversitat a les instal·lacions, la reducció de la producció de CO2 , amb la renovació de la flota de vehicles i la optimització dels processos de depuració.

El passat 26 de febrer de 2019 va tenir lloc a la seu del Consorci del Besòs Tordera la I Jornada d’usuaris de GICA0 (Gestió Integral i Control d’Aigües), organitzada pel Consorci del Besòs Tordera i l’empresa dsd0, empresa informàtica que ha desenvolupat aquesta eina.

En la jornada varen participar més de 50 professionals vinculats a la gestió del cicle integral de l’aigua, d’administracions, empreses públiques i privades, que utilitzen aquesta aplicació informàtica per a la gestió de les instal·lacions de les aigües residuals.

EMACBSA va participar en aquesta jornada, i Núria Herrero, sots-gerent d’EMACBSA va presentar una de les ponències sobre l’experiència d’EMACBSA en el desenvolupament d’aquesta eina.

Veure la notícia sobre la jornada publicada a la web www.aguasresiduales.info

Aquest article realitzat per l'equip format per Eva Mª Ciriero, Joan Colom, Cristina Sendra i Anna Mª Huguet prové d’un estudi sobre l’eliminació d’Escherichia coli en 8 EDARs de la Costa Brava realitzat durant 4 anys. En aquest estudi, es determinen les concentracions mitjanes d’aquest bacteri tant a l’influent com a l’efluent, així com s’avalua la influencia de determinats paràmetres fisicoquímics i de procés en els rendiments d’eliminació de les 8 depuradores.

Aquest article és part de la Tesis Doctoral de Tarik Abzazou on EMACBSA ha col·laborat publicant-se a la revista internacional “Science of the Total Enviroment”. Aquest projecte s’ha dut a terme a l’UB on el professorat responsable ha sigut Humbert Salvadó i Rosa Maria Araujo.

L’article descriu les diferents tècniques moleculars desenvolupades per tal de poder determinar i quantificar les espècies que intervenen als processos d’eliminació de nutrients en una EDAR. En la part més tècnica s’ha pogut millorar el límit de detecció a les tècniques moleculars existents i en la part més pràctica s’han observat diferències significatives en les comunitats microbianes responsables de la nitrificació i desfosforilació per les dues EDARs estudiades. En conclusió, s’ha trobat major abundància de comunitats nitrificants i PAO en l’EDAR de Castelló d’Empúries, on hi ha eliminació biològica de nutrients, que en l’EDAR de Roses on el procés és convencional.

Adjuntem la direcció web on es troba publicat: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717322507

En aquesta col·laboració ha intervingut Eva Ciriero, EMACBSA, qui ha gestionat la presa de mostres i facilitat les dades de procés i analítiques necessàries.

Voldríem remarcar la importància de la col·laboració Universitat-Empresa en aquests projectes, per tal d’avançar cada dia en el coneixement dels processos biològics, en aquest cas del tractament d’aigües residuals. Per últim, donar les gràcies pel suport i l’aposta en projectes de R+D per EMACBSA i per la confiança dels professors responsables del projecte que van pensar en nosaltres.

El passat mes de juliol, s’ha presentat a València un pòster al 7è Congrés Europeu de Microbiologia organitzat pel FEMS (Federation of European Microbiological Societies), com a resultat de la col·laboració que s’està realitzant entre UB i EMACBSA.

En aquest estudi s’ha realitzat un anàlisi estadístic de diferents microorganismes presents en el fang actiu i la relació amb la seva capacitat d’eliminació de nitrogen. Així doncs, es pot observar que microorganismes com Calyptotricha lanuginosa, Arcella sp. o T0092 entre d’altres s’associen a bona eliminació de nitrogen, mentre que Uronema nigricans, Trepomonas sp. o Beggiatoa sp. són contràries i es troben quan el percentatge d’eliminació és baix.

Descàrrega del pòster aquí

BiObserva és un programa de voluntariat ambiental impulsat per SUEZ Water Spain on EMACBSA hi participa. Es tracta d’un projecte de ciència ciutadana, on els voluntaris (personal propi de les EDARs) aporten informació sobre les aus que s’observen en les instal·lacions.

Amb les dades generades es podran realitzar estudis sobre la biodiversitat existent, amb la col·laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i Sociedad Española de Ornitología (SEObirdlife).

Agrair la feina a tots els voluntaris que participen en el projecte.

El passat 30 de novembre va tenir lloc al Castell de Calonge la jornada tècnica “Gestió dels punts de desbordament: aspectes legals i tècnics (RD 1290/2012)“, organitzada per l’Ajuntament de Calonge, el Consorci de la Costa Brava i l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A.

La jornada tècnica va estar inaugurada pel Sr. Jordi Solé, Alcalde de Calonge, el Sr. Francesc Mayné, President del Consell d’Administració d’EMACBSA i el Sr. Pere Saló, Director dels Serveis Territorials de la Generalitat a Girona.

Vista de l'acte d'inauguració amb els assistents Inauguració de la Jornada Tècnica “Gestió dels punts de desbordament”

Vista general de la sala amb els assistents Sala del Castell de Calonge on va tenir lloc la jornada

A la jornada van assistir com a convidats tècnics del CCB, dels Ajuntaments de la Costa Brava, de les administracions actuants de diversos punts de Catalunya, de l’ACA i d’EMACBSA. Es van realitzar ponències sobre les implicacions legals d’aquesta normativa (a càrrec del Sr. Pere Malgrat de SUEZ), i sobre solucions tècniques a aplicar per a complir amb l’esmentada normativa (Sra. Sílvia Divins de SUEZ, Sr. Niall Tynan de URGARBI, Sr. Carles Expósito de SOFREL España, i Sr. Lluís Corominas de l’ICRA).


També varen intervenir com a ponents diversos tècnics d’empreses i Administracions actuants, que varen presentar les solucions adoptades actualment, així com la situació d’implantació de la normativa en els seus casos (Sr. David Gràcia d’EMACBSA, Sr. Robert Rosell d’AQUALIA i Sr. David Llongarriu del Consorci SIGMA de la Garrotxa).

Com a moderador de les ponències va intervenir el Sr. Lluís Sala, Cap d’Abastament i Reutilització del Consorci de la Costa Brava.

La cloenda va estar a càrrec del Sr. Xavier Tristán, Gerent del Consorci de la Costa Brava, i del Sr. Josep Mª Caus, Gerent d’EMACBSA.

Vista zenital del dinar a peu dret i gent conversant Dinar a la sala noble del castell de Calonge

El passat dia 6 de Maig, en David Gràcia, cap de zona de la Zona Nord de l’empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A., va participar en aquesta jornada, presentant la ponència “Optimització i millores de les instal·lacions de tractament d’aigua residual i regenerada del Port de la Selva”. L’objectiu d’aquesta jornada organitzada per l’Ajuntament d'El Port de la Selva, ha estat donar a conèixer aquest projecte DEMOWARE, finançat per la Comunitat Europea, liderat pel CTM (Centre Tecnològic de Manresa) i el Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB, Centre de Competència de l'Aigua de Berlín), amb participació de l'Ajuntament del Port de la Selva, i el Consorci de la Costa Brava.

Vista general ponencia David Gràcia i assistents

L’Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, hi col·labora com a empresa explotadora de la EDAR de Port de la Selva i del seu terciari.

La cloenda d’aquesta jornada va ser presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull, i també va comptar amb la presència del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sr. Jordi Agustí, el delegat de Govern a Girona, Eudald Casadesús, el director territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona, Pere Saló i Manera, l’alcalde del Port de la Selva, Josep Mª Cervera, el president del Consorci Costa Brava, Carles Pàramo, i el Gerent del Consorci de la Costa Brava, Sr. Xavier Tristán.

Durant la sessió tècnica, a més de la ponència presentada per en David Gràcia, es van presentar diverses ponències sobre el seguiment químic i microbiològic de la infiltració i el comportament de l’aqüífer.

A més de la sessió tècnica, durant la jornada s’han pogut realitzar visites a les instal·lacions de tractament de l'aigua i a les infraestructures de recàrrega de l'aqüífer, recentment construïdes.

Panoràmica dels assistents durant una visita
Aigua regenereda de l'aqüífer
Construcció de l'aqüífer
Gerra amb aigua transparent sobre paret del decantador
Més informació:

L'EDAR de Port de la Selva es troba dins el projecte europeu DEMOWARE on es pretén estudiar l'ús d'aigua regenerada per la recàrrega de l'aqüífer. El seu objectiu és demostrar que el conjunt de tractaments (EDAR + regeneració + infiltració + estada en l'aqüífer) permet generar una aigua de qualitat suficient per ser utilitzada posteriorment per abastament municipal.

L'estudi és liderat pel Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB, Centre de Competència de l’Aigua de Berlin) i després de les obres de construcció de la canonada i millores en l'EDAR aquest mes de novembre 2015 s'ha començat a infiltrar aigua regenerada amb la realització dels seguiments analítics en els diferents punts de control, durant el pròxim any.

Gerra amb aigua transparent sobre paret del decantador
Aqüífer en funcionament

Dins d'aquest projecte europeu l'empresa ADASA ha implantat un sistema de control per controlar l'etapa d'aeració. Es pretén validar el seu funcionament per aquest tipus d'EDAR i comprovar la seva funcionalitat en l'aspecte d'eficiència energètica.

Mitjançant mesures en continu d'oxigen i potencial d'oxidació s'estableixen unes consignes de treball per determinar el funcionament dels bufadors. En aquest estudi també s'intentarà optimitzar l'eliminació de nitrogen i fòsfor biològicament. Actualment s'utilitza Aluminat Sòdic per precipitar el fòsfor.

A partir d'aquest mes de novembre 2015, s'ha posat en marxa el sistema i l'aeració de la planta treballa sota el nou sistema de control. EMACBSA segueix l'evolució des de l'SCADA i continua fent el control analític per garantir la qualitat de l'efluent en tot moment.

Sistema de control

Dins el projecte europeu Demoware d'estudis sobre la reutilització de l'aigua, el municipi de Port de Selva va ser escollit per realitzar un estudi d'infiltració d'aigua regenerada provinent de la depuradora de Port de la Selva, aigües amunt de l'aqüífer per tal de tancar completament el cicle de l'aigua. Aquesta infiltració es realitzarà a través d'unes basses d'infiltració alimentades a partir d'una canonada connectada a un dipòsit municipal, que a la seva vegada es emplenat mitjançant un bombament d'aigua regenerada ubicat a l'EDAR de Port de la Selva.

El projecte TREVA amb un pressupost total de 750.415,89 euros i cofinançat per ACCIÓ i els Fons Europeus FEDER té com a socis les empreses Inagua, ABM, Bioma i Iberpotash.

TREVA ha desenvolupat tecnologies que aporten solucions eficients per a l’eliminació dels nutrients de l’aigua residual i de nitrats en l’aigua subterrània contaminada. D’altra banda, redueix el problema d’escassetat de recursos naturals a partir de la reutilització d’aquests nutrients eliminats de l’aigua subterrània i residual com a fertilitzants en l’agricultura i la jardineria. En el projecte TREVA s’han desenvolupat tres tractaments per a la recuperació de nutrients amb el suport de Fundació CTM Centre Tecnològic. Un dels tractaments desenvolupats ha estat la recuperació de fòsfor per cristal·lització d’estruvita.

Recuperació de fòsfor per cristal·lització d’estruvita

L’estruvita és un mineral cristal·lí de color blanc format per magnesi, amoni i fosfat. En sistema de tractament convencionals d’aigües residuals s’ha observat precipitació espontània d’estruvita en els casos que les aigües presenten un elevat contingut de fòsfor i amoni soluble. En el projecte TREVA s’ha desenvolupat un dispositiu capaç de recuperar el fòsfor procedent de les aigües residuals mitjançant la cristal·lització d’estruvita. Aquesta estruvita es pot aplicar al camp com a fertilitzant substitut del fòsfor d’origen mineral. El sistema l’han desenvolupat les empreses ABM i INAGUA i ha estat provat a l’EDAR de Blanes gràcies a la col·laboració de l'Empresa Mixta Aigües de la Costa Brava.

Aquest sistema requereix l’addició de magnesi per a la cristal·lització d’estruvita. Dins del projecte TREVA s’ha demostrat la viabilitat d’utilitzar un subproducte procedent de l’empresa IBERPOTASH com a font de magnesi per a l’obtenció d’estruvita. La capacitat de fertilització de l’estruvita obtinguda s’ha demostrat mitjançant assaigs controlats de creixement d’enciams.

El passat mes de setembre, Oriol Gutiérrez, investigador de l'ICRA, en el marc del Congrés de l'Aigua celebrat aquest any a Lisboa, ha estat guardonat amb el Premi Mundial a la millor innovació en la investigació aplicada per el seu projecte basat en la millora de les xarxes de clavegueram. El projecte ha estat desenvolupat a Austràlia entre el anys 2008 i 2013. Actualment l'ICRA, amb conveni amb El Consorci de la Costa Brava i l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, S.A., està aplicant els resultats del projecte australià per a millorar la gestió dels col·lectors de St. Pere Pescador i l’ Escala. Per a més informació.

El passat mes d'octubre, la treballadora Eva Ciriero de la Empresa Mixta d´Aigües de la Costa Brava va fer una ponència sobre les “Variaciones en las poblaciones de microorganismos filamentosos en función de las condiciones operacionales”, en les “X Jornadas de transferencia de Tecnología sobre Microbiología en la Depuración de las Aguas residuales”. Van ser organitzades pel Grup Bioindicación Sevilla (GBS), tenint lloc en la mateixa ciutat de Sevilla. Per a més informació, continuar llegint la notícia en la Revista Aguas Residuales.

En data 18 de setembre, les empreses EMACBSA, ABMJG, Centre Tecnològic de Manresa CTM, INAGUA i el CCB van signar un conveni de col·laboració del Projecte TREVA. Gràcies a aquest conveni es facilita l'accés dels participants en el projecte a les instal·lacions d'EMACBSA. Aquest projecte tindrà una durada de 2 anys i estarà cofinançat per ACCIO i els Fons Europeus FEDER. El seu principal objectiu és desenvolupar nous sistemes d'eliminació de nitrogen i fòsfor d'aigües residuals o contaminades per recuperar-los en formes que puguin aprofitar-se per a l'agricultura o la jardineria.

L'equip format per l'Anna Huguet, Cristina Sendra i Eva Ciriero van guanyar el Tercer "Premio Nacional sobre Microbiología de la Depuración de las Aguas Residuales" de les jornades celebrades pel Grupo Bioindicación Sevilla a l'abril d'aquest any 2012 a Sevilla. Es van presentar dos estudis relacionats entre sí, el primer tractava sobre l'eliminació de E. coli en el tractament secundari i terciari en les diferents EDARs de la Zona Nord relacionat amb els diferents paràmetres operacionals i el segon en l'eliminació d'E. coli relacionat amb la bioindicació en l'EDAR de Roses. Tots dos estudis per la seva relació van rebre aquest tercer premi mencionat i van guanyar una placa commemorativa i un any de subscripció a Tecnología del Agua.

Aquest article surt fruit de la col·laboració de Jose Luis Alonso (Universitat Politécnica de Valencia), Eva Rodríguez y Pedro Infante (Grupo Bioindicación de Sevilla) i Anna Huguet, Mª Carme Serra i Eva Ciriero (Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava).

L'estudi del que tracta l'article es basa en la identificació d'un microorganisme filamentós Monilobacter batavus per la tècnica FISH. El microorganisme generava episodis d'espumes en el reactor biològic de l'EDAR d'Empuriabrava. Per tal d'esbrinar aquest desmesurat creixement es va estudiar les característiques ecològiques d'aquest microorganisme. Així doncs, es va controlar el procés per diferents paràmetres com va ser per amoni, redox i oxigen dissolt i es van avaluar les diferents anàlisis fisicoquímics i de bioindicació, arribant a identificar algunes de les condicions idònies pel creixement d'aquest filamentós.

El passat 29 de Setembre, participants del 8è Congrés internacional de regeneració i reutilització de la aigua celebrat a Barcelona, van visitar el Tractament terciari de la EDAR de Tossa de Mar i la seva xarxa municipal de distribució de la aigua regenerada. Concretament van visitar el Parc de Sa Riera i el sistema de reg de Vila Vella. A la tarda van visitar els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, regats íntegrament amb aigua regenerada produïda a la EDAR de Lloret de Mar. Els objectius de aquesta visita han estat donar a conèixer les característiques tècniques del tractaments terciaris que permeten obtenir una elevada fiabilitat de la qualitat de la aigua regenerada així com els beneficis ecològics i econòmics que la utilització d'aquesta aigua han produït en la zona.

Al Diari de Girona del 30.09.11 s'ha publicat un article referent a aquesta visita.

A la revista "Tecnología del Agua" del mes de juny de 2011 (núm. 330), s'ha publicat l'article "Regeneración de agua mediante filtración por cultivos de Daphnias en el sistema de mesocosmos de la EDAR de Empuriabrava", on participa en Joan Colom com un dels autors de l'article. En aquest estudi hi col·laboren diferents organismes, empreses i universitats europees.

En data 17 de maig de 2010 EMACBSA va obtenir el certificat del seu Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord a la norma ISO 9001: 2008. L'entitat certificadora ha estat AENOR.

L'abast de la certificació del sistema de gestió de qualitat d'EMACBSA és el següent:

  • Serveis d'explotació, manteniment i conservació d'estacions depuradores d'aigües residuals, estacions de bombament i xarxes de col·lectors.
  • Serveis d'explotació, manteniment i conservació de tractaments terciaris de regeneració d'aigua depurada.
  • Serveis d'explotació, manteniment i conservació de tractaments de compostatge de fangs.

EMACBSA està fent una prospecció del mercat de diferents aplicacions de programes GMAO, per la adquisició d'un programa de manteniment de les explotacions al seu càrrec, aquest programa generarà la documentació necessària, com ordres de treball, informes, historials, gràfics, etc., que facilitaran el treball de gestió, la forma objectiva de presa de decisions, així com la obtenció de certificacions tipus ISO,QS,...

La incorporació de nous tècnics que es responsabilitzaran de la posta en funcionament del nou programa mostra la importància de l'aposta que se'n fa del sistema de gestió del manteniment, que hauria d'introduir canvis importants en el desenvolupament de l'activitat concreta del manteniment.

A la oferta d'aquest programes hi han varies empreses especialitzades en el desenvolupament de programes GMAO, així com l'estudi de la possibilitat de la creació d'un programa realitzat a mida per l'empresa.