Avís Legal

El lloc web i el domini aiguescb.com corresponen a l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, S.A. (en endavant EMACBSA), amb CIF A17894585 i domicili a la Plaça Josep Pla, núm. 4, 3r 1a, de Girona (CP 17001), telèfon 972 37 19 31 i adreça electrònica oficinacentral@aiguescb.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona volum 2446.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a EMACBSA o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EMACBSA presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. EMACBSA autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. EMACBSA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.aiguescb.com/ (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que EMACBSA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
EMACBSA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la web.
EMACBSA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.