Acompliment ambiental i en Seguretat i Salut Laboral

La principal activitat d’Aigües de la Costa Brava, el sanejament de les aigües residuals urbanes, és un procés fonamental per garantir la qualitat de l’aigua i per tant, la salut i la preservació del medi.

És una activitat essencial per garantir que l’aigua que ja hem utilitzat per al consum humà retorni al seu medi natural en condicions òptimes.

L’optimització de la gestió dels fangs i l’aprofitament del biogàs generat són altres activitats que es duen a terme i que actuen en la preservació del medi ambient.

Raigs d'aigua transparent al decantador

L’any 2020, Aigües de la Costa Brava va depurar 30.768.347 m3 d’aigua residual. El 8 % del volum anual de l’aigua depurada ha estat tractat a les instal·lacions de tractament terciari i posteriorment subministrat als diferents usuaris com a aigua regenerada. Aquest volum que es produeix en funció de la demanda dels usuaris, ha estat de 2.556.300 m3.

Els principals usos de l’aigua regenerada han estat els següents: 8,8 % ús de reg agrícola, 43,2 % ús ambiental (aportació a rius i rieres), 42,9 % ús recreatiu (camps de golf i pitch&putt), 2,7 % ús urbà (reg de jardins municipals) i 2,4 % ús intern a les EDARs.

Un altre aspecte important en la preservació del medi ambient és la gestió que fa Aigües de la Costa Brava dels fangs produïts. L’any 2020 s’han produït 19.408 Tn. Un 56 % d’aquests fangs han tingut com a destinació l’aplicació agrícola i la resta a plantes de compostatge.

A la planta de compostatge de Blanes s’ha compostat el 32 % dels fangs produïts, generant un producte fertilitzant que ha estat utilitzat per empreses de jardineria de la zona.

Aigües de la Costa Brava gestiona dues plantes de cogeneració instal·lades a les EDAR de Blanes i Lloret de Mar. Amb el biogàs produït als digestors anaerobis d’aquestes dues EDARs l’any 2020, Aigües de la Costa Brava ha generat 936.000 kWh. Aquesta energia ha estat consumida a les mateixes instal·lacions, reduint el consum energètic de xarxa.

Un altre aspecte a destacar és que Aigües de la Costa Brava va signar al 2019 d’un contracte amb Naturgy per tal de garantir l'origen renovable de l'energia consumida.

Els objectius de millora continua d'Aigües de la Costa Brava de l’any 2021 estan relacionats amb la millora de la eficiència energètica, la millora de la biodiversitat a les instal·lacions, la reducció de la producció de CO2, així com la renovació de la flota de vehicles i la optimització dels processos de depuració.

Durant l’any 2020, es va desencadenar la Pandèmia Mundial de la Covid 19. Tot i que ningú estava preparat per fer front a una situació d’aquestes magnituds, s’han emprés moltes mesures, totes elles assessorades per un epidemiòleg de renom, aconseguint així els dos objectius que es van buscar des de l’inici de la crisi sanitària: protegir la salut dels treballadors i assegurar la continuïtat del servei. Durant tot l’any, no va haver-hi cap contagi a nivell laboral.

Durant la crisi sanitària es van incrementar tant les reunions amb els delegats de prevenció com les reunions amb els responsables, per tal de poder fer un seguiment més exhaustiu de la situació.

Aquest any hi ha hagut una disminució en el nombre d’accidents respecte d’anys anteriors, presentant a final d’anys un índex de gravetat de 4,5 i un índex de sinistralitat de 0,06. Aquesta reducció és fruit, tot i la situació de pandèmia, de la intensa tasca preventiva duta a terme en els darrers anys, tant pel que fa en la millora de les instal·lacions com en la sensibilització i formació del personal.

Les auditories internes i externes es van passar un any més de manera satisfactòria, pel que es segueix treballant sota la certificació de la ISO 45001.